Související předpisy

Účtování o transformaci po zrušení pokynu D-108

Účetní předpisy neřešily a neřeší způsob účtování o majetkových podílech z transformace ani ve vyhlášce, ani v ČÚS.
Jedinou metodikou o účtování transformace dle zákona 42/1992 Sb., byl pokyn MF ČR č. D-108, který byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 1/1995 a jehož platnost byla ukončena oznámením MF ČR dne 7.12.2009.

Zrušením pokynu D-108 je účtování transformační problematiky řízeno stejnými předpisy jako celé účetnictví tj. vyhláškou 500/2000 Sb., a ČÚS, které k této zvláštní problematice neuvádějí nic. V současné době je potřeba vyřešit dva postupy účtování a to pro:

 1. Závazky vůči oprávněným osobám nečlenům a problematika jejich promíjení
  Vypořádání oprávněné osoby písemnou dohodou, kdy část závazku byla oprávněnou osobou prominuta, bylo podle zrušeného pokynu D-108 účtováno mimo základ daně na účtech 479/413.

  Rozbor transformačních závazků vůči oprávněným osobám nečlenům (479100)
  1. Závazky s uzavřenými dohodami.
   Inventura se provádí na jmenný seznam jednotlivých oprávněných osob a jejich podílů. Zpravidla se jedná o závazky dlouhodobé, smlouvy jsou uzavřeny na řadu let, závazky se postupně splácí, případně se uzavírají další dohody o prominutí části závazku. Písemnou dohodou část závazku zaniká. Rozdíl se nezahrnuje do základu daně, § 23, odst. 4, písm. m ZDP (
   Do základu daně se nezahrnuje rozdíl mezi hodnotou majetkových podílů a vyplacenou částkou podle dohody mezi povinnou a oprávněnou osobou).
   Účtování:
   na základě vnitropodnikové směrnice je možno účtovat ve prospěch vlastního kapitálu (např. na účet 413, 422, 427, doporučuji účet 422).
   Promlčení těchto závazků se odvíjí od jednotlivých smluv.
    
  2. Závazky s neuzavřenými dohodami, ale oprávněné osoby jsou kontaktní a existuje předpoklad, že by s nimi bylo možno jednat a uzavřít dohody o vypořádání. Inventura se provádí na jmenný seznam jednotlivých oprávněných osob a jejich podílů. Prominuté části závazků se nezahrnují do základu daně. Účtování je stejné jako v bodě 1.
   Tyto závazky jsou v současné době promlčeny pokud nedošlo ke skutečnostem, které by mohly promlčecí dobu posunout.
    
  3. Závazky vůči nekontaktním osobám.
   Některé nežijí, dědicové se nepřihlásili, neví se, komu by závazky měly být plněny. Z pohledu věrného obrazu účetnictví tyto závazky evidované v rozvahovém účetnictví faktickým závazkem nejsou a proto je možno doporučit jejich přesun z rozvahové evidence 479/413,422,427 (doporučuji účet 422) na účty skupiny 76 do evidence podrozvahové. Toto však
   NENÍ POVINNOST. Způsob účtování je řešen vnitropodnikovou směrnicí. Jedná se o položky, které ovlivní základ daně. V případě účtování do vlastního kapitálu se bude jednat o připočitatelnou položku v řádku 20 DP. V případě účtování do výnosů se bude jednat o výnosy daňové.
   Tyto závazky jsou v současné době promlčeny.
    
 2. Vypořádávání majetkových podílů nečlenů naturálně a problematika oceňovacích rozdílů
  Vydávání majetku oprávněným osobám bylo dle pokynu D-108 účtováno tak, že rozdíl mezi vydanou účetní hodnotou a dohodnutou cenou byl účtován na účty 427 mimo náklady nebo výnosy a netvořil tak daňový základ. Podle mého názoru je v současné době potřeba považovat tento rozdíl za zdanitelný výnos na účtu 668, případně připočitatelnou položku v řádku 20 DP, pokud se účetní jednotka rozhodne podle vnitropodnikové směrnice účtovat ve prospěch účtů vlastního kapitálu 413, 422, 427.          
  př.
  Vyskladnění                                 395/123    150
  Dohoda o vydání (snížení závazku 200)       479/395    150
                                              479/668     50

                                      nebo    479/vl.kap. 50