Metodický pokyn ministerstva financí ČR

D - 108

K ÚČTOVÁNÍ O POSTOUPENÝCH POHLEDÁVKÁCH A O VYDANÝCH MAJETKOVÝCH

PODÍLECH V NIŽŠÍ NEŽ NOMINÁLNÍ HODNOTĚ A KE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ

Z NICH PLYNOUCÍCH VE VAZBĚ NA ZÁKON č. 229/1991 Sb.,

O ÚPRAVĚ VLASTNICKÝCH VZTAHŮ K PŮDĚ A JINÉMU ZEMĚDĚLSKÉMU MAJETKU,

VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ A ZÁKON č. 42/1992 Sb.,

O ÚPRAVĚ MAJETKOVÝCH VZTAHŮ A VYPOŘÁDÁNÍ MAJETKOVÝCH NÁROKŮ

V DRUŽSTVECH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

 

tento pokyn je neaktuální  

 

Referent: Ing. M. Neplechová, CSc.                                                        č.j. 281/4 595/1995

Ing. J. Hladký                                                                                       č.j. 153/4 793/1995

tel.: 24542230

 

Pro účtování o postoupených pohledávkách ve smyslu § 33a zákona č. 229/1991 Sb. a o vydaných majetkových podílech podle § 13 zákona č. 42/1992 sb. v nižší než nominální hodnotě a ke zdaňování příjmů z toho plynoucích Ministerstvo financí ČR stanoví tento postup:

1)   Nabyvatel pohledávky (postupník) zúčtuje nabytí pohledávky jako závazek vůči postupiteli a zároveň pohledávku za povinnou osobou v ceně pořízení. Nominální hodnotu postoupené pohledávky přitom vede v podrozvahové, popř. operativní evidenci. rozdíl mezi hodnotou, ve které je majetkový podíl vydán (vyplacen) a smluvně dohodnutou cenou s postupníkem za postoupenou pohledávku, zúčtuje postupník do mimořádných výnosů (účet 688 - Ostatní mimořádné výnosy).

2)   Příjmy z vydání pohledávky tomuto nabyvateli podléhají zdanění obdobným způsobem jako při vydání původní oprávněné osobě podle § 13, odst. 2 a 3 zákona č. 42/1992 Sb. Podle ustanovení § 5 odst. 5 a § 23 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") se jedná o výnos nezahrnovaný do základu daně, protože plyne z příjmu při vydání pohledávky osobou povinnou, pro nějž platí buď režim zdanění zvláštní sazbou daně vybírané srážkou (při vyplacení v penězích) nebo není předmětem daně vůbec (při vydání ve věcném plnění) - viz vyhlášku č. 146/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona a § 18 odst. 2 písm. b) zákona. Podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. i) zákona pak nelze uznat výdaje vynaložené na nabytí této pohledávky.

3)   Při vydání (vyplacení) majetkových podílů a restitučních nároků povinnou osobou osobě oprávněné v hodnotě nižší než je její nominální hodnota se rozdíl v účetnictví povinné osoby zúčtuje na účet 413 - Ostatní kapitálové fondy a nepodléhá zdanění.

4)   Vydává-li povinná osoba postupníkovi postoupenou pohledávku naturální formou, převezme nyní oprávněná osoba tento majetek do svého účetnictví v cenách, kterými byla pohledávka vypořádána, tzn. že při vydání této pohledávky ve formě hmotného a nehmotného majetku, je cena vypořádání vstupní cenou pro účetní odpisy a uplatnění daňových odpisů.

Vydává-li povinná osoba pohledávku postupníka formou služeb, zúčtuje postupník hodnotu služby povinné osoby (dodavatele) do nákladů, uznaných z hlediska základu daně z příjmů a úhradu pouze kompenzuje s postoupenou pohledávkou. Cena služby se stanoví ve výši ceny obvyklé.

5)   V případě, že postoupené pohledávky vydává osoba povinná postupníkovi postupně, zúčtuje postupník do mimořádných výnosů rozdíl ceny pořízení postoupené pohledávky v tom účetním období, kdy přijaté částky převýší dohodnutou cenu.

6)   V případě, že družstvo (osoba povinná) vydá majetkový podíl člena, který tento člen nevložil do transformovaného družstva, v naturálním plnění (viz MF č.j. 153/19 043/1994 - Finanční zpravodaj č. 5/1994), zúčtuje se případný cenový rozdíl proti účtu 427 2 - Oceňovací rozdíly při vydání majetkových podílů.

7)   Výše uvedený postup v bodech 1 až 6 se nevztahuje na vypořádací podíl. Pokud stanovy družstva obsahují ustanovení, že vypořádací podíl člena družstva v době trvání družstva (viz § 233 obchodního zákoníku) může být vypořádán též naturální formou a v případě, že dohodnutá cena tohoto majetku pro plnění pohledávky člena za vypořádací podíl bude odlišná od ceny účetní tohoto majetku, je rozdíl mezi cenou účetní a cenou smluvní součástí hospodářského výsledku vypořádávajícího subjektu.

 

 

              Ing. František Havel                                                             Mgr. Petr Pelech

                 ředitel odboru 28                                                                   ředitel odboru 15

 

 

(Finanční zpravodaj 1/95 z 27.1.95)