(platí od 1. 8. 2007 do 31. 12. 2007)

586/1992 Sb.

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. listopadu 1992

o daních z příjmů

 

ve znění zákona ...  č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb. a zákona č. 159/2007 Sb.

 

 

 

§ 34 Položky odčitatelné od základu daně

Položky odčitatelné od základu daně

(10) Poplatník může dále od základu daně odečíst 50 % částky, kterou vypořádal v peněžní, případně v nepeněžní formě v období 1993 až 2005 oprávněným osobám jejich majetkový podíl podle zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, nebo kterou poplatník v období 1993 až 2005 uhradil oprávněným osobám za postoupení jejich pohledávky na vypořádání majetkového podílu podle zákona č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odpočet lze uplatnit po dobu 5 let počínaje zdaňovacím obdobím 2005.

 

 

§ 36 Zvláštní sazba daně

Zvláštní sazba daně

(2) Zvláštní sazba daně z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky pro poplatníky uvedené v § 2 a 17, pokud není v odstavci 1 stanoveno jinak, činí

a)   15%, a to

1.   z dividendového příjmu,

3.   z podílu na zisku a obdobného plnění z členství v družstvu,

5.   z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti a při zániku členství v družstvu, s výjimkou uvedenou v písmenu c), sníženého o nabývací cenu podílu na obchodní společnosti nebo družstvu, je-li plátci poplatníkem prokázána,

c)   15%, a to

3.   z vypláceného dalšího podílu v rámci transformace družstev podle zvláštního právního předpisu, 13) a to i v případě, kdy je vyplácen členovi transformovaného družstva při zániku členství nebo společníkovi společnosti s ručením omezeným a komanditistovi v komanditní společnosti, které vznikly podle transformačního projektu, při zániku jejich účasti jako součást vypořádacího podílu nebo jako součást likvidačního zůstatku při likvidaci družstva, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a u komanditní společnosti v případě komanditistů,

 

 

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

§ 40

(25) U poplatníků, kteří mají povinnost vypořádat majetkové podíly podle zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, nebo které poplatník vypořádal oprávněným osobám za jejich postoupené pohledávky, je výše vypořádaných podílů počínaje zdaňovacím obdobím roku 2005 odpočitatelnou položkou od základu daně z příjmů.

 

 

§ 41

2)       Např. zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů,

          zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů,

          zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů,

          zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů,

          zákon č. 42/1992 Sb.,o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů.