Sdělení Ministerstva financí k uplatňování odčitatelné položky od základu daně z příjmů ve vztahu k vypořádání transformačních nároků k družstvům podle zákona č. 42/1992 Sb.

 

 

Sdělení Ministerstva financí k uplatňování odčitatelné položky od základu daně z příjmů ve vztahu k vypořádání transformačních nároků k družstvům podle zákona č. 42/1992 Sb. - viz část šestá zákona č. 441/2005 Sb., se zaměřením na transformaci zemědělských družstev.

S cílem sjednocení postupu v daňové praxi týkající se uplatnění odčitatelných položek z  částek použitých poplatníkem na vypořádání majetkových nároků z transformace družstva  podle novely zákona o daních z příjmů provedené částí šestou zákona č. 441/2005 Sb. Odkaz na externí web, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb.,  Odkaz na externí web o zemědělství, a některé další zákony (dále jen "novela"), Ministerstvo financí sděluje:

 1. K bodu 2 novely:
  1. 1. Poplatník - povinná osoba ze zákona č. 42/1992 Sb.,  Odkaz na externí webo úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech a dále poplatník, který je na základě postoupení majetkového podílu podle výše cit. zákona postupníkem, může podle bodu 2 novely uplatnit odpočet 50 % částky, kterou v průběhu let 1993 až 2005 vypořádal majetkový podíl oprávněným osobám nebo částku, kterou jako postupník za tyto postoupené majetkové podíly původním oprávněným osobám v tomto období uhradil, uplatnit jako odčitatelnou položku od základu daně ve výši 50 %, a to podle ustanovení § 34 odst. 10 (původní odst. 9, byl další schválenou novelou zákona o daních z příjmů  č. 545/2005 Sb.  Odkaz na externí webpřečíslován na odst. 10).
  2. Nepeněžní plnění se pro účely stanovení výše odpočtu ocení takto:
   a) hmotný majetek cenou podle oceňovacího předpisu platného v době, kdy se toto plnění uskutečnilo,
   b) zásoby či služby pořizovací cenou nebo vlastními náklady,
   c) cenné papíry nominální hodnotou.
   Pokud je v dohodě o vypořádání majetkového podílu nebo v dohodě o úhradě za postoupenou pohledávku za majetkovým podílem stanovena cena konkrétního plnění a nebo je tato cena uvedena na dokladu vystaveném či navazujícím na výše uvedenou dohodu, lze pro účely odpočtu použít tuto cenu.
  3. Za peněžní plnění v rámci transformace se pro účely zákona o daních z příjmů považují v souladu s pokynem č. D - 190 publikovaném ve FZ č. 1/2/1999, následující postupy:
   a) předání peněz v hotovosti (v pokladně, složenkou apod.),
   b) bezhotovostní převod peněz z účtu družstva (povinné osoby) na  účet oprávněné osoby u banky,
   c) splacení závazku, který má oprávněná osoba u třetí osoby, a to  povinnou osobou v hotovosti nebo bezhotovostním převodem,
   d) započtení vzájemných pohledávek,
   e) vystavení nebo předání směnky.
  4. Odčitatelnou položku může uplatnit povinná osoba bez rozdílu toho, zda vypořádala majetkový podíl oprávněným osobám nebo osobám (postupníkům), na které přešlo postavení oprávněné osoby v důsledku postoupení pohledávek za majetkovým podílem těmito oprávněnými osobami. Odčitatelnou  položku může také uplatnit nabyvatel transformačních pohledávek (postupník), pokud splňuje podmínky (splacení závazku vůči původním oprávněným osobám) bez ohledu na to, zda od povinné osoby obdržel věcné nebo peněžní plnění.
  5. Pokud v souladu se stanovami družstva byla na vklad do družstva zaevidována pouze část majetkového podílu a zbývající část byla evidována jako závazek povinné osoby (a současně pohledávka oprávněné osoby), čili nikoliv v základním kapitálu, jako další vklad či další majetková účast, vztahuje se možnost uplatnění odčitatelné položky i na vydání (vyplacení) těchto do družstva (právnické osoby) nevložených podílů. Jejich vydání (vyplacení) zpravidla probíhá za trvajícího členství (účasti), příp. vůbec neovlivňuje, jak z obchodního zákoníku vyplývá, výši vypořádacího podílu při ukončení členství. Problematika je  upřesněna pokynem č. D - 190 v části vztahující se k § 36 zákona.
  6. Odčitatelnou položku, jak z ustanovení bodu 2 i 3 novely vyplývá, nelze uplatnit z titulu vypořádacího podílu při ukončení členství v družstvu.
  7. Novela zákona nijak nevylučuje možnost uplatnit odčitatelnou položku i na majetkový podíl vydaný do konce roku 1999, pokud k němu  byl na základě zákona č. 144/1999 Sb., který byl dnem 6. 1. 2000 Ústavním soudem zrušen, uplatněn obdobný odpočet ve výši 20 % z vypořádaných podílů.
  8. Novela zákona se vztahuje výhradně a pouze na vypořádání majetkového podílu (majetkových podílů) podle zákona č. 42/1992 Sb. a nelze ji tudíž uplatnit na vypořádávání, které proběhlo podle zákona č. 229/1991 Sb. Odkaz na externí web.
  9. Odčitatelné položky může obdobným způsobem uplatnit také právní nástupce povinné osoby (příslušná ustanovení  obchodního i občanského zákoníku a dále z § 13 zákona č. 42/1992 Sb.).

 

 1. K bodu 3 novely:
 2.  K bodu 3 novely, tj. ustanovení § 40 odst. 25 bude na základě provedeného právního rozboru iniciována legislativní úprava s účinností od roku 2006. Za rok 2005 však poplatník může souběžně uplatnit odpočet jak podle bodu 2 novely, tak i podle bodu 3 novely.

Ing. Dana Trezziová, v. r.


náměstkyně ministra financí

Aktualizováno: 06.03.2006